21 juni 2017  
Verslag Algemene Vergadering 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisteren hield de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) haar Algemene Vergadering (AV) 2017 op de Kromhoutkazerne in Utrecht.  

 

De volgende hoofdpunten kwamen aan de orde. 

 

 • De notulen van de tweede AV 2016, het jaarverslag 2016, de jaarrekening 2016 en de begroting 2017 (klik hier) werden goedgekeurd; het bestuur werd decharge verleend.
 • Als leden van de kascontrolecommissie 2017 werden herbenoemd Majoor der Artillerie Kim Schreuder en Ritmeester (R) der Huzaren drs Antoon Splinter.
 • De voorzitter en de penningmeester werden herbenoemd voor een volgende bestuursperiode.
 • De MRV streeft ernaar de kwaliteit van de wedstrijden verder te verhogen. Daarbij zijn de spring- en eventingwedstrijden waarop voor winstpunten gereden kan worden nu in samenwerking met de Stichting Militair Ruiterbewijs gekoppeld aan het Militair Ruiterbewijs in Zilver en Goud.
 • Op verzoek van het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS) zijn de namen van de Nationaal Militair Kampioenschappen (NMK) met ingang van 2017 gewijzigd in de Nationaal Militair Kampioenschappen Ruitersport (NMKR) Dressuur, Springen en Eventing en hebben alle drie de kampioenschappen nu een vaste plaats op de Militaire Sportkalender.

 • De AV feliciteerde de nieuwe Nationaal Militair Kampioenen Ruitersport: Wachtmeester 1 der Koninklijke Marechaussee Stephanie Gog met Dolando (Dressuur), Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders met Caïro Maximus (Springen) en Korporaal 1 der Rijdende Artillerie Angela Kalkman met Zielas (Eventing).
 • De nauwere aansluiting bij de KNHS is in gang gezet. De namen van de eerste lichting leden die hebben gekozen voor voortgezet lidmaatschap van de MRV en daaraan gekoppeld lidmaatschap van de KNHS zijn opgegeven bij de KNHS. Na een eerste reminder (klik hier) volgen in september en november een tweede en een laatste herinnering om hier zonder nadere kosten van gebruik te kunnen maken.
 • Het bestuur gaat zich in september beraden over de toekomst van de MRV. Van leden die hiervoor suggesties of ideeën hebben wordt de inbreng voor 1 september 2017 op prijs gesteld.

 • De AV besprak enkele allerlaatste aanscherpingen op de concept-statuten (klik hier) en mandateerde het bestuur om deze ter goedkeuring aan de Minister van Defensie voor te leggen en finaal door een notaris te laten opstellen. Na goedkeuring in de volgende AV wordt de statutenwijziging notarieel verleden en treden de nieuwe statuten in werking.
 • Het bestuur gaf aan voorafgaand aan de volgende AV concepten voor het huishoudelijk reglement en voor de statuten aan de te verzelfstandigen regionale afdelingen te zullen voorbereiden en de kosten van de notariële verlijding daarvan (c.q. de oprichting van de alsdan verzelfstandigde regionale afdelingen) voor haar rekening te zullen nemen.
 • Het bestuur kende de Erepenning in Zilver voor bijzondere verdiensten voor de militaire ruitersport toe aan Generaal-majoor der Cavalerie b.d. jhr Harm de Jonge, voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs, met het opschrift 'Inspirerend leiderschap'. Dit vanwege 'de inspirerende wijze waarop hij als voorzitter sinds 2009 leiding geeft aan de Stichting Militair Ruiterbewijs. In deze periode is het aantal ruiters met een Militair Ruiterbewijs van 146 meer dan verdubbeld naar inmiddels 301. Tevens zijn de eisen voor de Militair Ruiterbewijzen herzien om de militaire ruitersport op een kwalitatief hoger niveau te brengen’.

 

Klik hier voor de notulen van de tweede AV 2016 en hier voor de concept-notulen van de AV 2017. De volgende AV vindt plaats op 21 november 2017.

 Het bestuur kende aan generaal jhr Harm de Jonge, voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs, de Erepenning in Zilver toe wegens inspirerend leiderschap (foto: Dennis Boom)