18 november 2016  
Verslag 2e Algemene Vergadering 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag hield de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) haar tweede Algemene Vergadering (AV) 2016 in Utrecht.  

 

De volgende hoofdpunten kwamen aan de orde. 

 

 • De notulen van de AV van 28 juni 2016 werden goedgekeurd (klik hier).
 • De activiteiten- en wedstrijdkalender 2017 werd goedgekeurd en wordt na mogelijke laatste wijzigingen begin januari gepubliceerd.
 • De AV keurde het concept-convenant met de KNHS goed en mandateerde het hoofdbestuur om dit af te handelen en te ondertekenen. Op basis hiervan kunnen alle leden van de MRV zonder extra kosten tot eind 2017 lid worden van de KNHS. Verder ontvangen alle ruiters met een Militair Ruiterbewijs (standaard) op aanvraag het Ruiterbewijs van de KNHS. Klik hier voor meer informatie over het convenant met de KNHS.
 • De AV besprak de concept-tekst voor de nieuwe statuten (klik hier). Deze zijn gebaseerd op de aanbevelingen voor Goed Sportbestuur van NOC*NSF en zien toe op een gedecentraliseerde, federale structuur, waardoor de regionale afdelingen zelfstandiger worden en de landelijke coördinerende rol van de MRV beter tot zijn recht kan komen. Ook kunnen andere aan de militaire ruitersport gelieerde organisaties lid worden van de MRV. Op verzoek van de AV krijgen de leden drie weken extra, tot vrijdag 9 december 17:00, om concrete voorstellen voor aanscherping van de concept-tekst voor te stellen, waarna het hoofdbestuur deze en reeds schriftelijk ingediende voorstellen evenals de opmerkingen uit de AV zal verwerken, waarna de concept-statuten opnieuw uiterlijk 16 december zullen worden gepubliceerd (klik hier). Vervolgens zullen de concept-statuten achtereenvolgens aan de notaris, aan de Minister van Defensie en ter definitieve goedkeuring aan de volgende AV worden voorgelegd, voordat deze notarieel worden verleden.
 • Eerste luitenant (R) der Huzaren mr David Jan Bergkotte is benoemd tot secretaris. Hij vervulde deze functie ad interim sinds 28 juni 2016.
 • Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel is benoemd tot ledensecretaris, een nieuwe bestuursfunctie (klik hier). Hij is sinds 2010 examensecretaris van de Stichting Militair Ruiterbewijs.

 

Het bestuur bestaat hierdoor uit de volgende personen:

 

 • voorzitter: Brigadegeneraal der Cavalerie b.d. Paul Kautz
 • vicevoorzitter a.i.: Majoor (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg
 • secretaris: Eerste luitenant (R) der Huzaren mr David Jan Bergkotte
 • ledensecretaris: Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel
 • penningmeester: Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Anteun Oosterhof
 • wedstrijdcoördinator: Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders
 • topsportcoördinator: Majoor der Koninklijke Marechaussee Bart Maandag
 • bestuurslid uit hoofde functie voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs: Generaal-majoor der Cavalerie b.d. jhr Harm de Jonge.

 

Klik hier voor de concept-notulen van deze AV. De datum voor de volgende AV wordt nader bekendgesteld.

 Majoor Ilse Verdiesen behaalde dit jaar het Militair Ruiterbewijs in Zilver op het door de afdeling Den Haag georganiseerde examen