1 juli 2016  
Verslag Algemene Vergadering 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag hield de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) haar Algemene Vergadering (AV) 2016 op de Kromhoutkazerne in Utrecht.  

 

De volgende hoofdpunten kwamen aan de orde. 

 

  • De notulen van de AV en ABR 2015, het jaarverslag 2015, de jaarrekening 2015 en de begroting 2016 (klik hier) werden goedgekeurd en het bestuur werd decharge verleend.
  • 2015 was opnieuw een succesvol jaar met veel examens, wedstrijden en kampioenschappen. Voor 2016 is het streven om de kwaliteit van de wedstrijden nog verder te verhogen. Daarbij zijn de springwedstrijden waarop voor winstpunten gereden kan worden sinds de bekendstelling van de nieuwe regels voor het Militair Ruiterbewijs (klik hier) gekoppeld aan het Militair Ruiterbewijs in Zilver.
  • Kapitein-luitenant ter zee-arts van de Koninklijke Marine jhr drs Jaap Boreel heeft aan het einde van zijn eerste bestuursperiode besloten om niet te kandideren voor een tweede en is onder dankzegging uit het hoofdbestuur teruggetreden. De door hem sinds 2013 beklede functie van secretaris wordt a.i. overgenomen door Tweede luitenant (R) der Cavalerie mr David Jan Bergkotte. De vergadering stemde in met het openen van een vacature voor een bestuurslid met de functie van ledensecretaris.
  • Majoor der Koninklijke Marechaussee Bart Maandag, commandant Bereden Brigade Koninklijke Marechaussee, is door het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS) benoemd tot Chef d'Equipe voor de Militaire Ruitersport, en werd daardoor qualitate qua daardoor ook tot topsportcoördinator van de MRV benoemd. Hij volgt Ritmeester der Cavalerie b.d. Albert Lebon op, die deze functie sinds 2008 heeft vervuld en op 30 juni met functioneel leeftijdsontslag is gegaan.
  • Ritmeester der Cavalerie b.d. Albert Lebon ontving op 30 juni de Erepenning in Goud met het opschrift 'kampioen en stimulator'. Dit wegens zijn langdurige verdiensten als bestuurslid van de MRV gedurende bijna 20 jaar (1982-1990, 2001-2003, 2008-2016), zijn inzet als chef d’équipe, alsmede zijn uitzonderlijke prestaties als ruiter: over een periode van 25 jaar werd hij (tot dusverre) in totaal 13 maal Militair Kampioen: 9 maal Springen (in 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2007, 2009 en 2014) en 4 maal Eventing (in 1999, 2004, 2010, 2014), een record dat door niemand geëvenaard is.
  • Op verzoek van het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS) worden de namen van de Nationaal Militair Kampioenschappen met ingang van 2017 gewijzigd in de Nationaal Militair Kampioenschappen Ruitersport / Dressuur, Springen en Eventing (NMKR / Dressuur, NMKR / Springen en NMKR / Eventing) en krijgen alle drie de kampioenschappen een vaste plaats op de Militaire Sportkalender.

  • De AV gaat akkoord met de (her)oprichting van de afdeling Oirschot/Zuidoost, onder voorzitterschap van Majoor (R) der Huzaren mr drs Paul Diederen.

  • Het hoofdbestuur bereidt een convenant met de KNHS voor op basis waarvan (onder andere) alle leden van de MRV automatisch lid worden van de KNHS, waarbij de contributieafdracht door de MRV wordt geregeld maar aan de individuele leden geen extra kosten in rekening worden gebracht. De AV heeft het hoofdbestuur gemandateerd om hiermee voorwaarts te gaan.

  • Het hoofdbestuur bereidt een statutenwijziging voor op basis waarvan de afdelingen (financieel) zelfstandiger worden georganiseerd en de coördinerende rol van de MRV beter tot zijn recht kan komen. De AV heeft het hoofdbestuur gemandateerd hiermee voorwaarts te gaan en de wijziging op een volgende AV te agenderen.

 

Klik hier voor de notulen van de AV 2016. De volgende Algemene Bestuursraad of Algemene Vergadering vindt plaats op 15 november 2016.

 Ritmeester Albert Lebon ontving bij zijn afscheidsreceptie de Erepenning in Goud; Majoor Bart Maandag, commandant Bereden Brigade Koninklijke Marechaussee, volgt hem op als Chef d'Equipe voor de Militaire Ruitersport en als topsportco├Ârdinator in het hoofdbestuur van de MRV